Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Wolbórz. Co warto zobaczyć w Wolborzu

Chcesz poznać zabytki gminy Wolbórz? Oto rejestr zabytków Wolborza! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Wolborzu ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Mapa Solarna

Co warto zobaczyć w Wolborzu - zabytki Wolborza

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Wolborzu? Dowiedz się, czy w Wolborzu znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Wolborza.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Wolborzu. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Wolborza.

Zabytki w Wolborzu

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Wolborzu.

Zabytki Wolborza

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Wolborzu jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Wolborza w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Wolborzu lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Wolborza,
 • MPZP Wolborza,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Wolborzu.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Wolborzu?

Ochroną zabytków w Wolborzu zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Wolborzu są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Wolborza.
 2. Urząd Miejski w Wolborzu. Urząd Miejski w Wolborzu prowadzi gminną ewidencję zabytków Wolborza, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Wolbórz zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Wolborza

Gminną ewidencję zabytków Wolborza prowadzi Urząd Miejski w Wolborzu, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Wolborza?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Wolborza następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Wolborza nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Wolborza oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Wolborza. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Wolborza nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Wolborza, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Wolbórz, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Wolborzu

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Zespół pałacowy biskupów


Wolbórz, Modrzewskiego 107

Zespół pałacowy stanowi przykład późnobarokowej rezydencji magnackiej, zachowany bez znaczących przekształceń, z okazałym (...)

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: